Archiv - Březen, 2016

0

Putovní pohár Ježek

Vložil jaromir.spudil - 4 března, 2016

Pravidla soutěže-PUTOVNÍ JEŽEK v Požárním útoku

1. Nejvyšší orgán PJ v Pú:
nejvyšším orgánem je OORV zastupující OSH Jihlava
této radě je podřízen rozhodčí disciplíny
na jednotlivých soutěžích musí být přítomen nejméně jeden člen OORV
OORV dodá své rozhodčí (rozhodčího disciplíny, základna)
OORV si vyhrazuje pravomoc k rozhodnutí zda jednotlivé soutěže zařadí do kalendáře Putovního Ježka v Pú.

2. Účast:
soutěže se mohou zúčastnit družstva mužů a žen z celé ČR na základě platných průkazů a zaplacení startovného (150 Kč)
před startem může být provedena kontrola průkazu závodníků
příprava základny může být zkrácena na 3 minuty
do celkového hodnocení PJ v Pú budou zařazeny všechny zúčastněné sbory
1 družstvo si může zapůjčit max. dva závodníky (z jiného SDH) minimální počet je 5 závodníků z vlastního SDH
Např. družstvo A si nesmí půjčit z družstva B a naopak. Závodník musí být zapůjčen z cizího družstva
zapůjčení závodníci budou startovat ve svých domovských dresech
při účasti více družstev z jednoho sboru na soutěži PJ v Pú je nutné družstva přihlašovat pod stejným označením na všech soutěžích v daném roce, aby bylo možno správně udělovat body jednotlivým družstvům

Příklad: Houslice A
Houslice B

3. Termín soutěží:
po dohodě organizátora PJ v Pú a pořadatelů jednotlivých soutěží bude vydán kalendář soutěží pro příslušný rok. O zařazení soutěže bude rozhodnuto do 31.3.
po schválení kalendáře soutěží nelze měnit termín a čas soutěží bez projednání s organizátorem PJ v Pú
rezervace startovních míst je možná u pořadatele soutěže

4. Způsob provedení požárního útoku technické podmínky:
dle Směrnice hasičských soutěží, včetně platných dodatků

5. Měření času:
dle Směrnice hasičských soutěží (časomíru dodá OORV, cestovné obsluze časomíry a střelivo platí pořadatel)

6. Práva a povinnosti vedoucích družstev:
dle Směrnice hasičských soutěží včetně platných dodatků

7. Protesty
protest musí být podán písemně rozhodčímu disciplíny, jehož rozhodnutí je konečné
do 10 min. od ukončení pokusu, týká-li se sporná otázka provedení, průběhu nebo hodnocení pokusu
do 10 min. od zveřejnění oficiálních výsledků, jsou-li spornou otázkou tyto výsledky

8. Hodnocení:
Družstva umístěná v jednotlivých soutěžích obdrží body celkového hodnocení PJ v Pú takto:
1.místo: 20 bodů 6.místo: 9 bodů
2.místo: 17 bodů 7.místo: 8 bodů
3.místo: 15 bodů 8.místo: 7 bodů
4.místo: 13 bodů 9.místo: 6 bodů
5.místo: 11 bodů 10.místo: 5 bodů
9. Další ustanovení:
každé družstvo, které neobdrží body za umístění, dostane tři body za dokončený pokus
družstvo musí zůstat do vyhlášení a na slavnostní nástup, přijít řádně upraveni, jinak se jim nezapočítají body do PJ.(pokud družstvo bude potřebovat odjet dříve, musí o souhlas požádat před zahájením soutěže)
jestliže se soutěžní družstvo jedné nebo i více soutěží nezúčastní, budou započítány body ze všech soutěží, kterých se družstvo zúčastnilo
celkovým vítězem PJ v Pú se stává družstvo s nejvyšším počtem bodů
při rovnosti bodů rozhoduje vyšší počet účasti na soutěžích PJ, při rovnosti účasti rozhodne součet všech času, vítězem se stane družstvo s nižším součtem času
při vyhlášení celkových výsledků obdrží všechna družstva, která se zúčastní alespoň tří soutěží v daném roce, cenu a diplom dle umístění
vyhodnocení celého ročníku bude provedeno na poslední soutěži příslušného ročníku

10. Podmínky pro pořadatele jednotlivých soutěží:
pořadatel je povinen zajistit regulérnost soutěže dle Směrnice hasičských soutěží
zajistit instalaci reklam dodaných OORV od případných sponzorů ligy
na pozvánkách na soutěž uvádět, že se jedná o soutěž zařazenou do PJ v PÚ a uvádět jména či loga případných sponzoru
zajistit stejné podmínky v prostoru kolem základny po celý průběh soutěže, tak aby byla zajištěna regulérnost soutěže (betonová, případně asfaltová základna)
zátěž na terče(obrubníky, jiny podobný materiál)
zajistit tabuli s průběžnými výsledky během soutěže
pojistit soutěž jako sportovní akci
Točit na soutěži výhradně nápoje z portfolia generálního sponzora PJ. Pokud pořadatel toto pravidlo poruší, nebude mu v následujícím roce umožněno pořádat soutěž do PJ.
pořadatel zajisti kvalifikovaného rozhodčího na čáru stříkání a obsluhu terčů, kterou poučí rozhodčí disciplíny
dráha bude připravena minimálně 30 minut před zahájením soutěže na předání rozhodčímu disciplíny. Za přípravu dráhy zodpovídá pořadatel
pořadatel předá výsledkové listiny podepsané rozhodčím disciplíny a členem OORV na OSH Jihlava, Sokolovská 2; 586 01 Jihlava. Nejpozději pět dní po skončení soutěže.
pořadatel zajistí poháry pro 1. – 3.místo v kategorii muži a ženy, další ocenění dle možností a uvážení pořadatele, dále předá ceny od sponzora
pro vyhodnocení PJ bude jeden pokus (pořadatel může použít tyto výsledky pro svou soutěž, nejrychlejší proudař, rozstřel v pavouku, atd)
bude-li chtít pořadatel vyhodnocovat jiné disciplíny, (např. nejrychlejší proudař, rozstřel v pavouku) seznámí s touto skutečností rozhodčího disciplíny před zahájením soutěže
pokud pořadatel nesplní podmínky výše stanovené, nemusí OORV soutěž daného SDH zařadit do dalšího ročníku PJ

vedoucí OORV
Jan Kněžínek
Sváleno OORV dne
Pravidla nabývají platnosti

Seznam uchazeců:
SDH Kamenice 8.5 (13hod)
SDH Polná 4.6 (13hod)
SDH Mysletice 12.6 (13hod)
SDH Šimanov 30.7 (13hod)
SDH Střížov 3.9 (13hod)
SDH Radkov 17.9 (13hod)